witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Regulamin serwisu

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem oraz koordynatorem Usługi "KUP UBEZPIECZENIE" (zwanej dalej Usługą) zlokalizowanej pod adresem http://ubezpieczonamama.pl/porownaj-ubezpieczenia-na-zycie jest firma  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej Organizatorem), ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372.
2. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych różnych towarzystw ubezpieczeń.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
4. Użytkownik chcący korzystać z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi  jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu. Użytkownicy Usługi zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień wymienionych w Regulaminie regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem http://ubezpieczonamama.pl/kontakt .
6. Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.

§2 Warunki korzystania z Usługi

1. Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdującego się pod adresem http://ubezpieczonamama.pl/porownaj-ubezpieczenia-na-zycie zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy, który ma się charakteryzować wskazanymi przez Użytkownika cechami.
2. Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym.
4. Agenci ubezpieczeniowi skontaktują się z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika.
5. Organizator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.
6. Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem http://ubezpieczonamama.pl/kontakt lub poprzez przesłanie emaila na adres zamow@ubezpieczeniaonline.pl

§3 Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z Usługi oraz wszelkich informacji dostępnych w serwisie http://ubezpieczonamama.pl na własne ryzyko.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.

§4 Odpowiedzialność organizatora

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza interesy lub dobra osobiste osób trzecich Organizator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesyłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Organizator prowadzi bazę danych Użytkowników Usługi w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
3. Administratorem bazy danych Użytkowników Usługi jest firma Ubezpieczenia online.pl Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.
4. Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
5. Wyrażenie zgody polega na "kliknięciu" myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.
6. Organizator wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu ułatwienia realizacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi.
7. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym.
8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.
9. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną.

§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
2. Organizator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Usługi pod adresem http://ubezpieczonamama.pl/regulamin i wchodzą w życie z dniem publikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.
4. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, oraz na udostępnianie tych danych innym partnerom współpracującym z Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności licencjonowanym agentom ubezpieczeniowych w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Zamknij